Hygienické minimum v Poprade

Odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Zamestnanci – potravinári, ktorí k výkonu svojej práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností – pracujú pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu. (Pre zamestnancov, ktorí nemajú príslušné vzdelanie v zmysle prílohy č. 6 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z.)

Cieľová skupina

Pre každého, kto má záujem pracovať v potravinárstve a potrebuje spĺňať požiadavky RÚVZ.

Obsahová náplň:

 • Všeobecná časť v legislatíve z oblasti ochrany zdravia obyvateľstva,
 • Všeobecné odborné požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníka v potravinárstve,
 • Alimentárne nákazy a otravy potravín,
 • Sanitácia v potravinárstve. Dezinfekcia v potravinárstve,
 • Špeciálna hygienická problematika podľa odboru a špecializácie,
 • Diskusia.

Odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a pri obsluhe vodovodných zariadení a v úpravniach vody

V zmysle § 22, ods. 4 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení sa odborná spôsobilosť preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6, alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť.

Cieľová skupina

Odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a pri obsluhe vodovodných zariadení a v úpravniach vody:

 1. napr. kaderníctva, pedikúry, manikúry, masážne salóny, kozmetické salóny, modelovanie a nalepovanie nechtov, nastreľovanie náušníc, piercing, solária, tetovacie štúdia, sauny, a pod.
 2. pracovníci narábajúci s vodovodnými zariadeniami, bazénmi, wellness a úpravňami vody.

Obsahová náplň:

 • Legislatívne požiadavky na úseku ochrany zdravia ľudí v súvislosti so zariadeniami starostlivosti o ľudské telo a pri obsluhe vodovodných zariadení a v úpravniach vody : Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo, Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality na vody určenej na ľudskú spotrebu,
 • všeobecná epidemiológia, nákazy prenášané na úseku služieb v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo, zdravotné riziká z vody, epidemiológia infekcií prenášaných vodou,
 • sanitácia a dezinfekcia, dekontaminácia,
 • špeciálne požiadavky podľa odboru a špecializácie,
 • diskusia

Záverečná skúška je plne v kompetencii RÚVZ Poprad. Zvyčajne býva do 10 dní po termíne školenia. Prosím overte si výšku aktuálneho správneho poplatku na ich webovom sídle.

Návrat hore